Milyen munkahelyek lesznek elérhetõek az elkövetkezõ 10 évben? Mire lesz jó egy adott végzettség? Vajon készségeink, ismereteink elegendõek lesznek ahhoz, hogy állást találjunk? Mire tudjuk használni ezeket a készségeket munkahelyünkön?

 

Az Európai Bizottság „Új munkahelyekhez szükséges új készségek” kezdeményezése 2008 végén indult, amikor megfogalmazták az elkövetkezendõ évek munkaerõ-piaci helyzetére vonatkozó fõbb prioritásokat, és felvázolták, hogy a feltárt szükségletek hogyan hozhatók összefüggésbe a munkavállalók készségeivel, ismereteivel. A kezdeményezés célja, hogy a munkavállalók a megfelelõ képzések révén elsajátíthassák az adott munkákhoz szükséges ismereteket és készségeket.

E kezdeményezéshez kapcsolódott annak a hálózatnak a tevékenysége, amelyben a Tempus Közalapítvány is részt vett 2010 és 2012 között. A New Skills Network, mely az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjának támogatásával valósult meg, a témához kapcsolódó Erasmus, Leonardo, Grundtvig és Comenius projektek, jó gyakorlatok eredményeit terjeszti. A hálózatot az Egész életen át tartó tanulás programot koordináló ún. Nemzeti Irodák alkotják. A projektet az izlandi Nemzeti Iroda koordinálta, és további 13 partner ország vett részt a közös munkában: Ausztria, Bulgária, Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Magyarország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Svédország és Szlovákia.

A 14 Nemzeti Iroda összesen mintegy 300 témához kapcsolódó projektet gyûjtött össze. Közülük a más célcsoportokra, más területen való alkalmazhatóság, hozzáférhetõség és várható hatás szempontjából is megvizsgálva végül 22 projekt bizonyult legjobb gyakorlatnak a projektmegvalósítás, illetve a fenntartható eredmények tekintetében.

 

A projektadatbázis, a jelentések, a külsõ szakértõi vélemények és a kapcsolódó háttérdokumentumok elérhetõek a hálózat honlapján.

 

A hálózat központi témái | Ajánlások | Összegyûjtött jó példák 


A New Skills Network központi témái

1. A készségek továbbfejlesztése
A készségfejlesztés a képzés minden szintjén (alacsony vagy magas végzettségûek, idõsebb munkavállalók, stb. számára):

 • új készségek az új munkahelyek igényeinek megfelelõen
 • oktatási jellegû szolgáltatások (pl. tanfolyamok) nyújtása a munkavállalók készségeinek és ismereteinek fejlesztésére
 • az egész életen át tartó tanulási lehetõségek kialakítása: továbbképzések, képzések szervezése formális és informális oktatási háttérrel vagy múlttal érkezõk számára
 • alapkészségek átvihetõ kompetenciák kifejlesztése a változó társadalom és a munkaerõ-piaci kívánalmak függvényében

2. A munkaerõ-piaci igények és a készségek összehangolása

 • az oktatás és képzés jobb összehangolása a munkaerõpiac igényeivel (az érdekeltek és a munka világában érintett szereplõk bevonása)
 • a munka és a tanulás összeegyeztetése (pl. munkahelyeken a tanuláshoz kedvezõ környezet kialakítása, illetve munkahelyi gyakorlat és gyakornoki lehetõségek)
 • speciális, szakismeretet igénylõ készségek fejlesztése a munkaerõpiac igényeinek megfelelõen
 • a tanulmányok összehangolása a jövõben elõreláthatólag szükséges készségekkel és a lehetséges munkaköri elvárásokkal
 • készségek fejlesztése és összehangolása a munkaerõpiac igényeivel

3. A készségek felmérése és elõrejelzése

 • a munkaerõ-piaci igények és a várhatóan szükséges készségek elõrejelzése
 • közös módszerek és rendszerek kidolgozása a készségek elõrejelzésére
 • Európa-szerte megjelenõ újfajta munkahelyek és az ezekhez szükséges készségek azonosítása

♦ ♦ ♦

A New Skills Network ajánlásai

 1. Az “Új készségek és munkahelyek” menetrend hatékonyabb népszerûsítése Európában és országos szinten
 2. Az oktatás, képzés és munka világának jobb összehangolása
 3. Készségfejlesztéssel kapcsolatos stratégiák és készségfrissítés a kis- és középvállalkozások számára
 4. Az ágazatok szerepének erõsítése a készségfejlesztés elõmozdítása érdekében
 5. Vállalati tanácsadás fejlesztése
 6. Kohézió és együttmûködés az oktatás és képzés alágazataiban
 7. A rendelkezésre álló elõrejelzési adatok jobb kihasználása
 8. Az elõrejelzési adatok szélesebb körben történõ felhasználása, elérhetõvé tétele
 9. A munkahelyi tanulás ösztönözése és támogatása minden szinten
 10. A rendelkezésre álló Europass eszközök jobb egyéni kihasználása
 11. Egy közös „készségalapú valuta” kidolgozása
 12. Rugalmas munkavállalók képzése, akik a készségek megfelelõ ötvözetével rendelkeznek
 13. A tanítási és képzési formák, és ezek közvetítõinek modernizálása
 14. A már megismert jó gyakorlatok további népszerûsítése

♦ ♦ ♦


A New Skills Network által összegyûjtött jó példák

Magyar részvétellel megvalósult projektek a jó példák között

További projekttémák a jó példák között:
 • A jövõ készségei
 • Munkahelyi pályatanácsadás
 • Szakmai pályatanácsadás a bevándorlók jobb jövõje érdekében
 • A tanyától a tányérig – élelmezésbiztonsági szakemberek képzése
 • Nemzetközi szakképzés a megújuló energiáért
 • Legjobb gyakorlatok a kkv-k szakképzési igényeinek felmérésében
 • Transzkulturális készségek az egészségügy és gondozás területén
 • A fiatalok foglalkoztatásának támogatása
 • Foglalkoztathatóság és vállalkozói szellem: egyetemek és vállalkozások együttmûködése
 • Természet alapú vállalkozások és szakképzõ intézmények együttmûködése
 • A fenntartható energiához szükséges kompetenciák

OKTATÁS ÉS KUTATÁS A BIORENDSZEREK TERÜLETÉN (AGRÁR- ÉS BIOKUTATÁS EURÓPÁBAN)
Az ERABEE Kutatási Tematikus Hálózat egy korábbi hálózat (USAEE) sikereire építve, 26 európai országból 32 partner bevonásával dolgozta ki a hagyományos agrármérnöki megoldásokról, a még újdonságnak, számító biorendszerekre történõ átállás lehetõségeit. Biorendszer alatt olyan új tudományágat értenek, amely az élõ szervezetek és környezetük egymásra hatásának feltárásával, leírásával és modellezésével foglalkozik. A hálózatban résztvevõ partnerek megvitatták és összehasonlították az új biorendszer mérnökök irányításával zajló programokat, valamint reflektáltak arra is, hogy mennyire elfogadottak ezek európai szinten és milyen akkreditációs folyamatok szükségesek ahhoz, hogy a terület szakmai és oktatási mobilitása fellendüljön.
A projekt honlapja: www.erabee.aua.gr

INNOVÁCIÓKAT SZORGALMAZÓ NÕI VEZETÕK A CÉGEKNÉL
A projekt tevékenysége két kulcsszó köré épül: kreativitás és vezetés. Ez a két szó olyan szakmai képességekre utal, amelyekkel új irányok szabhatók, és alulról felfelé irányuló változások indíthatók el. A nõi vezetõk különbözõ pozitív szerepmodelleket nyújthatnak, életpályájuk során folyamatosan együtt dolgozhatnak nõi hallgatókkal és mérnökökkel. A projekt törekszik arra, hogy a képzés és a szakmai folyamatok során a nemek közötti egyenlõség elve érvényesüljön. A legfõbb cél az, hogy magas beosztású nõi mérnökök bevonásával elháruljanak az akadályok, amelyek miatt nõk csak ritkán juthatnak csúcspozíciókba.
A projekt honlapja: www.fepic.eu

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A FENNTARTHATÓSÁGI MENEDZSMENT ÉRDEKÉBEN AZ EURÓPAI KÉZMÛIPARBAN
A projekt célja az volt, hogy a fenntartható menedzsment szempontjait integrálja az európai kézmûipar területén tevékenykedõ KKV-k számára nyújtott szakképzési és képesítési koncepcióba, mégpedig a német képesítési és tanácsadói koncepció (QCC) kibõvített és adaptált változatának továbbfejlesztése, tesztelése és népszerûsítése révén. A projekt arra törekedett, hogy az európai kézmûipari szektor fenntartható fejlõdéséhez szükséges érzékenységi pontokat definiálja és a releváns kompetenciákat továbbfejlessze. A célcsoportok között szerepelnek a szakképzésben részvevõ oktatók és tanárok, a kézmûipar vállalkozói és vezetõi rétege, valamint a felügyeleti feladatokat ellátók. A projekt honlapja: www.eurocrafts21.eu/project

 

Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret